Risikoanalyser for våre flysteder

Forklaring til risikoanalysene:

Risikoanalysene vurderer risiko for typiske hendelser på hvert flysted. Analysen er uavhengig av nivå på flyger. Enhver flyger må selv vurdere hvilke tiltak flygeren bør ta, samt hvilke ferdigheter det bør øves på.

Hendelse, situasjon er hva slags hendelser det er stor fare for at kan skje.

Årsak er hvorfor hendelsen skjer.

Risiko for er hvilke konsekvenser man kan forvente dersom hendelsen skjer.

Tiltak er hva man kan gjøre for å unngå at hendelsen skjer.

Sannsynlighet er hvor sannsynlig det er at hendelsen skjer dersom man ikke gjør noen tiltak.

Konsekvens er hvor store skader eller hvor farlig det kan bli dersom hendelsen skjer.

Risiko er summen av sannsynlighet og konsekvens.

Analysene er basert på mange års erfaring i luftsport, samt erfaring fra de konkrete stedene. Innspill ønskes og vil bli vurdert jevnlig, slik at vi holder analysene oppdatert.

Er det noe som er uklart, ta kontakt med faglig leder eller en instruktør. Hver analyse består av flere sider.

Risikoanalyse-Sundvollen-april-1

Risikoanalyse-Solfjellstua-april-1